Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Τρέχουμε για σας. Μετά από δική σας εντολή αναλαμβάνουμε να αγοράσουμε για σας τα παράβολα για την δημοσίευση του ισολογισμού σας ή της πρόσκλησης της Γενικής σας Συνέλευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ). Τα ποσά για την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ έχουν ως εξής:

 

Ισολογισμός Α.Ε.
Ισολογισμός Ε.Π.Ε.
Πρόσκληση Γ.Σ.
Ανακοίνωση Α.Ε.
Τροποποίηση καταστατικού Α.Ε.
Τροποποίηση καταστατικού Ε.Π.Ε.
544,67 €
271,50 €
289,72 €
289,72 €
289,72 €
141,30 €

 

Τα κατά περίπτωση ποσά προπληρώνονται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό, είτε με έκδοση επιταγής ημέρας της εταιρείας σας σε διαταγή «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»